RSS

Nyitólap » ELEKTRONIKUS KÖNYV ÁSZF

ELEKTRONIKUS KÖNYV ÁSZF

AKADÉMIAI KIADÓ ELEKTRONIKUS KÖNYV
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: Akadémiai Kiadó Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet, postai cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-043151, Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság)

Megrendelő: természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akit a megrendelés alapján a Szolgáltató nyilvántart.

Szerződéskötés, ill. teljesítés folyamata: a Megrendelő által a www.akademiai.hu oldalon leadott rendelését követően a Szolgáltató által az Elektronikus könyv (a továbbiakban: Szolgáltatás) Megrendelő részére történő hozzáférhetővé tétele, valamint a számla kiküldése és a visszaigazolás Megrendelőnek történő elküldése, s a számla kiegyenlítése.

Szerződés: a Megrendelő és a Szolgáltató között a Szolgáltató szerződési feltételeinek a Megrendelő által a Szolgáltató honlapján történő elfogadásával, a Szolgáltatás tárgyában elektronikusan létrejött megállapodás.

Szolgáltatás: jelenti az Elektronikus könyvnek (az Elektronikus könyv letöltését lehetővé tevő linknek) a Megrendelőhöz történő eljuttatását, valamint annak a Megrendelő általi felhasználása engedélyezését a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A Szolgáltatás díja 1 (egy) darab elektronikus könyv egyszeri letöltése árát foglalja magában.

1. A szerződés tárgya
Az Akadémiai Kiadó Zrt. Elektronikus könyv szolgáltatása.

2. A megrendelésre vonatkozó szerződés létrejötte
2.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató honlapján a www.akademiai.hu oldalon a e-book vásárlás során a webáruház általános szerződési feltételeit elfogadja, és akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő a Szolgáltatás díját megfizeti, oly módon, hogy az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.
2.2. A beérkezett Megrendelés alapján a Szolgáltató automatikusan elektronikusan  visszaigazolja a megrendelést és a kiállított számlát a Megrendelőnek elküldi.
2.3. A Megrendelő köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul, írásban bejelenteni. Amennyiben a Megrendelő a kézbesítés megkezdéséig nem jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Szolgáltató nem felel a megrendeléstől eltérő vagy eltérő számú Szolgáltatás kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

3. Díj, díjfizetés
3.1. A Szolgáltatás mindenkor érvényes díját a Szolgáltató weboldalán (www.akademiai.hu) közzéteszi, melynek alapján a Megrendelő díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított és postai úton megküldött számla ellenében.
3.2. A Szolgáltató – a megrendelést követően – számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő részére.
3.4. A díj megfizetésére a Megrendelő – a Szolgáltatás tényleges felhasználójától függetlenül – köteles.
3.3. A Szolgáltató a számla ellenértékének pénzügyi teljesítése után a szolgáltatást elérhetővé teszi a Megrendelő számára.
3.5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésének értelmében a Szolgáltató a teljesítés időpontjának a számla teljesítésének napját tekinti, mint a felek közötti elszámolás időpontját.

4. Szavatosság
4.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az Elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

5. Felhasználási jogosultság
5.1. Az Elektronikus könyv a Szolgáltató tulajdonát képezi.
5.2. A Szolgáltató az Elektronikus könyv nem kizárólagos, határozatlan időtartamú, s a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot.
5.3. A használat kizárólag a megrendelésre vonatkozó szerződésben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha az abban, illetve a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.
5.4. A Szolgáltatáshoz csak egy használó jogosult hozzáférni. Használata több terminálon egyidejűleg, több használó közt megosztva nem megengedett.
5.5. A Megrendelő a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az Elektronikus könyvvel kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.
5.6. Az Elektronikus könyvet tilos:
– harmadik személynek használatba adni,
– kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
– más egyéb módon továbbhasznosítani,
– másolni (kivéve egy biztonsági másolatot a beépített másolásvédelemmel nem rendelkező dokumentumok esetében), egyéb módon sokszorosítani/többszörözni,
– oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.
5.7. Kizárólag a Megrendelő, a vele munkaviszonyban lévő alkalmazottai, valamint a Megrendelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek minősülhetnek jogszerű használónak. Beépített másolásvédelemmel rendelkező dokumentumok esetében csak a megrendelő, vagy az általa megadott személy jogosult a használatra. A felhasználás joga mást nem illet meg.
5.8. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.
5.9. Az Elektronikus könyv a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.
5.10. A jogszerű felhasználás a jelen ÁSZF-ben meghatározott Elektronikus könyvre vonatkozik, annak részei nem különíthetők el több számítógépen történő használat céljából.

6. Jogfenntartás
6.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Elektronikus könyv bárminemű módosítására.
6.2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.

7. Technikai feltételek
A szolgáltatás használatára javasolt böngészők: Internet Explorer 7.0; Mozilla Firefox 2.0
A PDF dokumentumok megtekintéséhez pedig: Adobe Reader 7.0 vagy a fenti programok újabb hivatalosan kiadott verziói. Az elektronikus könyv (ePub) formátumban megadott dokumentumok esetében Adobe Digital Edition vagy avval kompatibilis eszköz.

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Jelen ÁSZF-nek Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint gondoskodik:
Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (www.akademiai.hu) is közzétételre kerül, igényelhető továbbá az Ügyfélszolgálattól (e-mailben, faxon vagy postán).
8.2. Jelen ÁSZF 2011. augusztus 22-én lép hatályba.
8.3. A Megrendelő a megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésével, illetve az Elektronikus könyv letöltésével jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.
8.4. A Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozata akkor minősül jogszerűnek, ha azt írásban (elektronikus vagy postai úton, illetőleg faxon) juttatja el a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához.
8.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.