Akadémiai Kiadó

RSS

Nyitólap » Tudomány » Filozófia » Értékek fénykörében

Ez a termék jelenleg nem érhető el az Akadémiai Kiadó webshopjában. További vásárlási lehetőségért kérjük, keresse Ügyfélkapcsolati csoportunkat az ak@akkrt.hu e-mail címen

Varga Károly

Értékek fénykörében

40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához

A didaktikus célt is vállaló szakkönyv diszciplináris alapossága és gondolatgazdagsága mellett kommunikatív („használóbarát") közlésmódjával illeszkedik az egyetemi ifjúság és általában a mai értelmiség gondolkodásmódjához és problémaérzékenységéhez. (Hiszen több részlete évek óta tankönyvül szolgált a szerző egyetemi tanári gyakorlatában értékszociológiai, sőt általános szociológiai tantárgyaihoz.) Ugyanakkor mint kutatási jelentés a szerző több évtizedes empirikus értékszociológiai vizsgálatainak hozamából és két jelenlegi országosan reprezentatív felvétel adataiból empirikusan ellenőrzött elméleti modellt kínál. Olyan modellt, amely alapul szolgálhat a globalizálódó világban és egységesülő Európában elkerülhetetlen új nemzetstratégia kialakításához. A mű a rendszerváltozás értékszociológiai értelmezésében - a hazai szociológiában elsőként - hipotetizálja a civilizált világban mega-léptékben észlelt posztmodern (emancipatórikus) értékváltozási trendnek a kelet- és közép-európai politikai és társadalmi változásban játszott szerepét. E szerep jelentőségének hipotézisét empirikusan vizsgálja és a tényleges eredmények mértékében valószínűsíti. Kimutatja továbbá, hogy ennek az önálló gondolkodásra és cselekvésre felszabadító, emancipációs bátorságnak mint „eszközértéknek" a „célértéki" megfelelője nem más, mint a felvilágosult népesség által igényelt „életminőség". Ennek a szociálpolitikában is központi jelentőségűvé vált fogalomnak az értelmezésében viszont felhasználja a közgazdasági Nobel-díjas Amartya Sen koncepcióját, mely szerint az élettel való elégedettségbe a fogyasztási javak mellett a saját funkció hasznosságának megtapasztalása is belejátszik. A monográfia szemléleti alapját az un. „value advocacy" helyett (amikor a szerzők objektív kutatási eredményekként adják elő saját értékelkötelezettségüket) az elismert értékvonatkozások nyílt vitára bocsátásának eltökéltsége, így az „értékdiskurzus általi értékőrzés és értékteremtés" vállalása képezi. Az Akadémiai Kiadó a hazai egyetemi tankönyvellátás évtizedes hiányát pótolta azzal hogy kiadta Varga Károly MTA-doktor, egyetemi tanár Értékek fénykörében című könyvét, amely a társadalom- és embertudományok egyik dinamikusan fejlődő ága, az értékszociológia első hazai rendszeres traktátusa. A szerző egyetemi tanári gyakorlatában (1990 óta) tantárgyai tárgyalását PHARE, OTKA, stb. projektjei eredményeivel aktualizálta, melyeket előbb egyetemi jegyzeteiben, majd e kettős funkciójú - tudományos szakkönyv és tankönyv - kötetben foglalta össze. A könyv 5 fejezetre tagolódik. Az első kibontja a címbeli szókapcsolat („értékek fénykörében") jelentését, ami az axiológia szűkebb és tágabb területére utal. A szűkebb az értékfogalom egyes tudományokban (pszichológia, szociológia) vizsgált belső problematikája, a tágabb az, amit az értékszempontú vizsgálat a társadalmi és személyi dinamikából értelmezni tud. A 2. fejezet szemlézi a jelentörténeti dinamika néhány hazai elméletét (pl. Kulcsár, Szelényi, Vitányi, Hunyady), majd kifejti az értékek szociológiája, ill. szociálpszichológiája adalékát a rendszerváltozásban és óta ható értékekről. A 3. eme aktuális problematika elméleti elmélyítését célozza nemzetközileg befolyásos szociológusok (Morris, Rokeach) ill. pszichológusok (B. Smith, Hofstede) rendszereivel. A 4. pedig az ezek modelljeivel végzett két országos vizsgálat eredményadatait elemzi a vállalkozói attitűd, az életminőség és a politika erőterében érvényesülő értékrendszeri hatás témaköreiben. Végül az 5. fejezet az értékkutatási eredmények stratégikus alkalmazási lehetőségeit vizsgálja. A kiadó ügyelt a tudományos tankönyv és kutatásmetodikai segédkönyv kezelhetőségi szempontjaira. Az amerikai szak- és tankönyvek mintájára a mű két tartalomjegyzékkel rendelkezik: az egyoldalas „Áttekintő"-vel és a hatoldalas „Analitikus"-sal. A nagyszámú adatábra a tömény szakismereti kínálat olvasmányossá tételét célozza. Praktikus célt követ a kötet végén a hétoldalas Névmutató is. A könyvhöz 12 oldalas Irodalomjegyzék tartozik (plusz a szerző értékkutató pályájának dokumentumai).

További jellemzők »
  • Oldalszám: 488
  • Formátum: B5_01
  • Borító típusa: kemény, papír
  • ISBN: 9630580233
  • Cikk kód: 4000000948
  • Kiadás éve: 2003


Hasonló kiadványok